Odpady komunalne oraz żywnościowe – jak je ograniczyć?

W ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest problem związany ze zwiększaniem się ilości powstających odpadów. Na problem ten składa się wiele czynników, m.in. demograficzne, społeczne, ekonomiczne czy psychologiczne. Jednak dominujący wpływ na wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych ma czynnik ekonomiczny – zamożność rodziny.

Tekst: mgr inż. Sylwia Bartnikowska, dr inż. Wojciech Czekała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Inżynierii Biosystemów
Zdjęcie: pixabay.com

Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) odpad definiuje się jako „każdą substancję lub przedmiot, który posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany”.

Odpady komunalne według polskiego ustawodawstwa to stałe i ciekłe odpady

„powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych twórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Natomiast zmieszane odpady komunalne są definiowane jako „zmieszane odpady komunalne, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości”. Natomiast do odpadów żywnościowych najczęściej zalicza się produkty przeterminowane, pozostałości gastronomiczne, jak również wycofane ze sprzedaży partie produktów oraz pozostałości poprodukcyjne. Odpady te charakteryzują się specyficznymi właściwościami i wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

 


Już w kwietniu kolejna edycja Warsztatów biogazowych – Praktycznie o biogazie. 26 kwietnia 2018 roku w Hotelu IOR – Centrum Kongresowe Poznań, poruszymy najważniejsze kwestie związane z produkcją biogazu.

Sprawdź szczegóły, klikając w baner.


 

W 2016 r. w Polsce wytworzono 140 mln t odpadów, z czego odpady komunalne stanowiły 12 mln t. Wartość ta wzrosła o 7 proc. względem roku 2015 r. Znacząca większość omawianych odpadów pochodziła z gospodarstw domowych.

Dopiero na kolejnych miejscach pod względem ilości zebranych odpadów komunalnych znajdował się handel, mały biznes oraz biura i instytucje. Dane statystyczne (GUS, 2017) wykazują, iż statystyczny Polak wytwarzaśrednio 303 kg odpadów komunalnych w ciągu roku.

W krajach europejskich średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 r. wynosiła 474 kg. Natomiast statystyki dotyczące wzrastającej z roku na rok ilości odpadów żywnościowych przedstawiają, iż ok. 1/3 żywności jest marnowana.

 

Więcej na ten temat tutaj.